Mae North Wales Pest Control ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Mae North Wales Pest Control yn darparu gwasanaethau difa plâu dyngarol ac ecogyfeillgar ar gyfer adeiladau preswyl a masnachol dros Ogledd Cymru a Swydd Caer

Gwasanaethau Difa Plâu;

 • Llygod
 • Gwenyn Meirch
 • Gwenyn
 • Chwain
 • Pýcs
 • Pryfed
 • Colomennod a Gwylanod
 • Morgrug
 • Cocrotsis
 • Tyrchod Daear
 • Chwilod “wood boring”
 • Gwyfynod
 • Pryfed Arian
 • Gwiddon, Tics a Psocids
 • Pryfed Clwstwr

Yn y cartref

Mae ein gwasanaeth yn y cartref yn wasanaeth gonest, effeithlon a chost-effeithiol, ac i’r lefel uchaf o ddiogelwch ar gyfer eich teulu a’ch anifeiliaid anwes.

Cyngor dros y ffôn a dyfynbris am ddim – Rhif Ffôn 07887 513072

Masnachol

Mae HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) yn argymell y dylid cynnal archwiliadau difa plâu ar y safle yn rheolaidd, ac y dylai contractwyr difa plâu ddarparu gwasanaeth brys 24 awr.

Rydym yn sicrhau bod ein gwaith atal plâu ac mesurau rheoli yn cydymffurfio’n llwyr â phrif ddeddfwriaeth y Deddfau canlynol:

 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, (HSWA).
 • Deddf Rhwystro Difrod gan Blâu (PDPA).
 • Deddf Diogelwch Bwyd, (FSA) a Rheoliadau Hylendid Bwyd

Arolwg trwyadl ac asesiad risg am ddim

Amdanom ni

 • RSPH (Royal Society for Public Health) cymwysedig
 • Gwiriad CRB, ar gael i’w ddangos ar eich cais.
 • Mae gennym ni Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
 • Gellir cadarnhau ein haelodaeth â’r National Pest Technicians Association yma

Mae gofalu am yr amgylchedd a defnyddio plaleiddiad diwenwyn yn bwysig i ni, yn ogystal â chydymffurfio â deddfwriaethau perthnasol, cod ymarfer difa plâu a chael yr hyfforddiant diweddaraf.

Mae gennym ni brofiad helaeth o gael gwared â phlâu yn llwyddiannus o gartrefi preswyl, eglwysi, ysgolion, sŵau, stablau, ffermydd, mannau gwerthu bwyd, unedau diwydiannol, safleoedd adeiladu, gorsafoedd bŵer, gwestai, tafarndai, cyfleusterau hamdden a llawer mwy.

Rydym yn gweithio yn ardaloedd Conwy, Gwynedd, Dinbych, Môn, Fflint, Wrecsam, Caer ac ardaloedd Gogledd Orllewin Lloegr.

Rydym yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

Conwy, Gwynedd, Denbighshire, Anglesey, Flintshire, Wrexham, Cheshire, North West.

Cysylltu

North Wales Pest Control ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

North Wales Pest Control
16 Meadow Gardens
Llandudno LL30 1UW

North Wales Pest Control
16 Meadow Gardens
Llandudno LL30 1UW